top of page
pevnostní výpočet
výbuch bunkru
tlaková odolnost
tlaková odolnost
šíření tlakové vlny
šíření tlakové vlny

SPECIÁLNÍ VÝPOČTY KONSTRUKCÍ

Naše řešení a inovace poskytují konstrukcím potřebnou ochranu proti jakémukoli nebezpečí. Jelikož detaily utvářejí celek, je každému z nich věnována dostatečná pozornost. Jsou vyhodnocovány všechny nepříznivé stavy, které mohou během extrémní situace nastat.

Analýzy extrémních účinků zatížení
Člověk má historicky zakotveno mít respekt, možná i strach, z extrémních situací. Náš specializovaný tým tento respekt sdílí, strach již nikoliv. Analýza chování konstrukcí při účincích extrémních forem zatížení je pro naše inženýry výzvou. Předpoklad úspěchu spočívá především ve správném chápání konstrukce a jejího namáhání. Výsledkem je navržení optimálního postupu řešenÍ

Výpočet konstrukcí zatížených vnitřním či blízkým výbuchem
Jednou z hlavních specializací společnosti ELSA Consulting jsou rychlé dynamické děje ohrožující konstrukce mezi něž patří především výbuch. Většina posuzovaných konstrukcí je kategorie CC3, což znamená že v případě jejich kolapsu dojde k velkým ztrátám na majetku, ale především na lidských životech. Z tohoto důvodu věnujeme posudku a návrhu těchto konstrukcí maximální pozornost.

Kontaktní úlohy, nárazy, rázy
V současné bouřlivé době roste riziko teroristických útoků na významné konstrukce jako jsou ambasády nebo například mostní pilíře. Zaměřujeme se na různé kritické scénáře, které mohou nastat a tím dokážeme odhalit nejslabší místo konstrukce. Cílem není vytvořit masivní konstrukce jednoduše tím, že je zvětšena jejich tloušťka. ELSA Consulting využívá všech výhod použitého materiálu (beton, železobeton, ocel, zdivo) jako jsou houževnatost, plastické deformace a tak dokáže vytvořit konstrukce subtilní a zároveň odolné.

Pevnostní výpočty
Pro zajištění komplexních služeb nabízí společnost ELSA Consulting svým klientům pevnostní výpočty technologických zařízení energetiky, chemického a potravinářského průmyslu a ostatních odvětví se specializací na sila, filtry, zásobníky , tlakové nádoby a potrubí. Základem našich odborných posudků jsou výpočty pomocí metody konečných prvků. Avšak hlavní otázkou pro nás není jak metodu konečných prvků použít, ale kdy je vhodné ji použít?

EX – prostředí
Žádné jiné prostředí nevykazuje tolik rizikových scénářů jako prostředí s nebezpečím výbuchu. K problému posudků a návrhů konstrukcí a technologií určených do EX prostředí je nutno přistupovat komplexně a skloubit znalosti ze stavebního, strojního, bezpečnostního a chemického inženýrství. A to je to co děláme. ELSA Consulting pomáhá klientům udělat důležité kroky v oblasti ochrany konstrukcí. Na základě multioborových analýz klient dostane veškeré informace k tomu, aby jednotlivé kroky byly co nejefektivnější. Dlouhodobě se snažíme zvýšit povědomí klientů o správném návrhu protivýbuchové ochrany, o tom jaké jednotlivé posudky mají právo po dodavatelích protivýbuchové ochrany požadovat, aby protivýbuchová ochrana byla navržena správně.

Výpočet tlakové odolnosti technologie
Hodnota tlakové odolnosti je údaj nutný pro návrh zařízení vystavených účinkům vnitřního přetlaku a to buď dlouhodobému či krátkodobému jako v případě výbuchu. Přesný údaj o hodnotě tlakové odolnosti je nutný i pro správný návrh protivýbuchové ochrany.

Výpočet tlakové odolnosti probíhá pomocí metody konečných prvků, která dokáže postihnout typické detaily průmyslových konstrukcí (místa s připojením armatur, otvory, tvarové zlomy). Jednotlivým kritickým detailům věnujeme zvýšenou pozornost a věnujeme se jak posouzení jejich funkčnosti, pevnosti tak například i hodnocení těsnosti v případě přírubových spojů.

Interakce protivýbuchové ochrany a chráněné konstrukce
Nejen hodnota tlakové odolnosti konstrukce je nutná pro bezpečný návrh protivýbuchové ochrany. Ukázalo se, že dochází ke kolapsu konstrukce při výbuchu i když disponuje protivýbuchovou ochranou. Příčinou je, že není posuzován vliv protivýbuchové ochrany na konstrukci. Protivýbuchovou ochranu je nutné chápat jako systém složený právě z protivýbuchové ochrany a chráněné konstrukce. My ji takto vnímáme. Jsou vyšetřeny všechny možné scénáře jako např. přetížení základů, převrácení konstrukce, porušení spojů či kolaps části či celé konstrukce.

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhejte nás kontaktovat:)

bottom of page