Vědecká činnost

Bez rozšiřování základny teoretických poznatků a výzkumu by nebyl možný pokrok v aplikaci znalostí do praxe. Uvedenou skutečnost naprosto respektujeme a udržujeme neustále aktivní styky s akademickým prostředím. Cílem je, aby společnost ELSA Consulting propojila poznatky získané v univerzitním prostředí s praxí v průmyslu. Jednotliví členové týmu se snaží v maximální možné míře své poznatky prezentovat na odborných konferencích, v odborných publikacích a předávat je klientovi.

Výbuchová odolnost konstrukcí

  • Zabýváme se posuzováním konstrukcí, které jsou vystaveny účinkům blízkého a kontaktního výbuchu. Téma výbuchové odolnosti konstrukcí tvoří podstatnou část naší spolupráce s akademickým prostředím v podobě řady publikací a účastí na seminářích a konferencích. V rámci doktorského studia jsme se účastnili mnoha projektů zaměřených na výbuchovou odolnost prvků z běžného betonu, vysokopevnostního betonu i betonu s obsahem drátků a jiných moderních způsobů vyztužování. Numerické modelování odezvy konstrukce na výbuch nám není cizí.

Posuzování vláknobetonových prvků

  • Vláknobeton je považován za materiálový hit doby. Jedná se o velice mladý materiál a poznatky o jeho chování jsou teprve získávány. Experimentální zkoušky jsou jak finančně, tak časově nákladné, proto je přistupováno k numerickému modelování. Pokud bylo napsáno, že poznatky o chování vláknobetonu jsou teprve získávány, tak poznatky v oblasti jeho numerického modelování jsou teprve na začátku, protože numerický model a jeho kalibrace vychází z experimentu. Vymodelovat reálnou odezvu materiálu s vysokou mírou shody prozatím nikdo nedovedl. Rozsáhlá parametrická studie byla cestou k získání velice dobré míry shody této odezvy. Nyní je možno nasimulovat libovolný experiment a získat tak správné hodnoty napětí pro návrh vláknobetonových konstrukcí.

Publikační činnost

  • V publikační činnosti jsme doposud dosáhli významného úspěchu ziskem mnoha zahraničních citací prací, na kterých jsme se velkou měrou podílely a které nám pomohly dosáhnout H indexu = 3. Nové publikace nadále vznikají ruku v ruce s novými projekty - viz níže.

To protect people, protect structure