Nabízené služby

Pro klidný spánek zákazníků společnost ELSA Consulting zajišťuje komplexní řešení zadaného problému. Pro uspokojení všech požadavků jsou naše služby uceleně rozděleny do několika balíčků.

Naše řešení a inovace poskytují konstrukcím potřebnou ochranu proti jakémukoli nebezpečí. Jelikož detaily utvářejí celek, je každému z nich věnována dostatečná pozornost. Jsou vyhodnocovány všechny nepříznivé stavy, které mohou během extrémní situace nastat.

ANALÝZA EXTRÉMNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

 • Člověk má historicky zakotveno mít respekt, možná i strach, z extrémních situací. Náš specializovaný tým tento respekt sdílí, strach již nikoliv. Analýza chování konstrukcí při účincích extrémních forem zatížení je pro naše inženýry výzvou. Předpoklad úspěchu spočívá především ve správném chápání konstrukce a jejího namáhání. Výsledkem je navržení optimálního postupu řešení.
 • Aplikujeme naše znalosti získané při výzkumech zaměřených na výbuchovou odolnost konstrukcí a dále je rozšiřujeme o znalosti specialistů na konkrétně řešený problém. V současných předpisech a normách neexistuje mnoho návrhových přístupů, dle kterých je možno konstrukci chránit před účinky extrémních vlivů zatížení. Našim cílem je existující předpisy respektovat, ale zároveň doplňovat a inovovat.

  • Výpočet tlakové odolnosti technologických zařízení

   Hodnota tlakové odolnosti je údaj nutný pro návrh zařízení vystavených účinkům vnitřního přetlaku a to buď dlouhodobému či krátkodobému jako v případě výbuchu. Přesný údaj o hodnotě tlakové odolnosti je nutný i pro správný návrh protivýbuchové ochrany.

   Pro účely správného návrhu protivýbuchové ochrany nabízíme výpočet tlakové odolnosti pomocí metody konečných prvků, která dokáže postihnout typické detaily průmyslových konstrukcí (místa s připojením armatur, otvory, tvarové zlomy). Jednotlivým kritickým detailům věnujeme zvýšenou pozornost a věnujeme se jak posouzení jejich funkčnosti, pevnosti tak například i hodnocení těsnosti v případě přírubových spojů.

   Provádíme napěťové a deformační analýzy konstrukcí všech materiálů včetně konstrukcí železobetonových a vláknobetonových. Případné analytické výpočty jsou prováděny dle současných norem s kladením důrazu na stabilita, boulení a plastické deformace.

  • Výpočet konstrukcí zatížených vnitřním či blízkým výbuchem

   Jednou z hlavních specializací společnosti ELSA Consulting jsou rychlé dynamické děje ohrožující konstrukce mezi něž patří především výbuch. Většina posuzovaných konstrukcí je kategorie CC3, což znamená že v případě jejich kolapsu dojde k velkým ztrátám na majetku, ale především na lidských životech. Z tohoto důvodu věnujeme posudku a návrhu těchto konstrukcí maximální pozornost.

   Díky dlouhodobému výzkumu a reálným experimentům se věnujeme vedle posudku ocelových konstrukcí, také konstrukcím železobetonovým a vláknobetonovým. Rozsáhlá základna vědomostí nám umožňuje správně užívat materiálové modely, čímž je docíleno správné odezvy konstrukce.

  • Kontaktní úlohy, nárazy, rázy

   V současné bouřlivé době roste riziko teroristických útoků na významné konstrukce jako jsou ambasády nebo například mostní pilíře. Zaměřujeme se na různé kritické scénáře, které mohou nastat a tím dokážeme odhalit nejslabší místo konstrukce.

   Cílem není vytvořit masivní konstrukce jednoduše tím, že je zvětšena jejich tloušťka. ELSA Consulting využívá všech výhod použitého materiálu (beton, železobeton, ocel, zdivo) jako jsou houževnatost, plastické deformace a tak dokáže vytvořit konstrukce subtilní a zároveň odolné.

   Pro získání reálné odezvu konstrukce při nárazu vozidlem jsou používány modely reálných vozidel (osobní, autobusy, nákladní, nákladní s přívěsem) zachovávající všechny důležité fyzikální vlastnosti.

   zasobnik blizky vybuch

EX PROSTŘEDÍ – KONSTRUKCE OHROŽENÉ VÝBUCHEM

 • Žádné jiné prostředí nevykazuje tolik rizikových scénářů jako prostředí s nebezpečím výbuchu. K problému posudků a návrhů konstrukcí a technologií určených do EX prostředí je nutno přistupovat komplexně a skloubit znalosti ze stavebního, strojního, bezpečnostního a chemického inženýrství. A to je to co děláme.
 • Cílem našich inženýrů je, aby klienti společnost ELSA Consulting považovali za spolehlivého partnera, který naslouchá klientovým specifickým potřebám a diskutuje nad alternativními způsoby řešení.Cílem našich inženýrů je, aby naši klienti považovali společnost ELSA Consulting za spolehlivého partnera, který naslouchá jejich specifickým potřebám a diskutuje nad alternativními způsoby řešení.

  ELSA Consulting pomáhá klientům udělat důležité kroky v oblasti ochrany konstrukcí. Na základě multioborových analýz klient dostane veškeré informace k tomu, aby jednotlivé kroky byly co nejefektivnější. Dlouhodobě se snažíme zvýšit povědomí klientů o správném návrhu protivýbuchové ochrany, o tom jaké jednotlivé posudky mají právo po dodavatelích protivýbuchové ochrany požadovat, aby protivýbuchová ochrana byla navržena správně.

  • Interakce protivýbuchové ochrany a chráněné technologie

   Nejen hodnota tlakové odolnosti konstrukce je nutná pro bezpečný návrh protivýbuchové ochrany. Ukázalo se, že dochází ke kolapsu konstrukce při výbuchu i když disponuje protivýbuchovou ochranou. Příčinou je to, že není posuzován vliv protivýbuchové ochrany na konstrukci.

   Protivýbuchovou ochranu je nutné chápat jako systém složený právě z protivýbuchové ochrany a chráněné konstrukce. My protivýbuchovou ochranu takto chápeme a to je to co nás odlišuje od ostatních. Jsou vyšetřeny všechny možné scénáře jako např. přetížení základů, převrácení konstrukce, porušení spojů či kolaps části či celé konstrukce.

   Odezva konstrukce všech materiálových typů (ocel, beton, železobeton) na zpětné síly od odlehčení výbuchu provádíme pomocí metody konečných prků. Důležitá konstrukční místa jsou posouzena na dynamické namáhání.

  • Dokumentace o ochraně před výbuchem

   Povinnost zpracování Dokumentace o ochraně před výbuchem neboli DOPV ukládá zaměstnavateli provozujícímu provoz s nebezpečím výbuchu Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Zpracováním DOPV odborníky s mnohaletou praxí zajistí, že budou zhodnoceny všechny možné iniciační zdroje výbuchu, rizika a stanoveny hořlavé látky v posuzovaných provozech. Následná klasifikace prostor ve vztahu k EX prostředí a provedení technických, organizačních a koordinačních opatření vede k předcházení vzniku výbušné atmosféry. Při vzniku nových skutečností jsme schopni zajistit i revizi a aktualizace DOPV.

  • Zakreslení zón s nebezpečím výbuchu

   Dokumentace o ochraně před výbuchem klasifikace prostory ve vztahu k EX prostředí do zón. Aby mohl klient DOPV a rozdělení do zón efektivně užívat je nutné výsledky interpretovat ve srozumitelné formě.

   Každý provoz je unikátní, každá technologie jedinečná. Z uvedeného důvodu ELSA Consulting vytváří 3D a 2D vizualizace zón s úrovní detailů specifickou pro každého klienta s kladením důrazu na maximální přehlednost, názornost a výstižnost.

  • Stanovení požadavků na ochranné systémy

   Společnost ELSA Consulting pomáhá klientovi zvolit nejvhodnější typ zabezpečení technologie ohrožené rizikem výbuchu. Nezaujatým (nejsme nijak spřízněni s žádným dodavatelem ani výrobcem výbuchové ochrany) a odborným (využíváme služeb soudního znalcem v odvětví „chemická odvětví různá“ se specializací chemický výbuch, reaktivita, výbušnost průmyslových prachů, plynů a par kapalin) pohledem na věc dokážeme uživateli poradit, zda jsou provozní náklady za revize a servis ochranných systémů nezbytné a skutečně neexistuje žádné jiné řešení ochrany klientovi technologie.

   Pro konstrukci odolávající výbuchu určíme hodnotu výbuchového tlaku. Pro systém odlehčení výbuchu určíme potřebnou odlehčovací plochu a navrhneme vhodné umístění, tak aby negativní účinky odlehčení na chráněnou technologii byly co nejmenší. U často nabízeného systému pro potlačení výbuchu pomáháme uživateli určit, zda je tento typ pro něj nejvhodnější a ekonomický.

  • Expertní posudky a kontrolní práce

   Společnost ELSA Consulting je připravena pomoci klientovi i v okamžiku, kdy k havárii konstrukce dojde. Nabízí vyšetření možných příčin vzniku havárie, stanovení rozsahu poškození konstrukce včetně následného řešení. Dodanou dokumentaci překontrolujeme, porovnáme s legislativními požadavky a zjistíme, zda nedošlo k pochybení v žádném z kroků návrhu výbuchové ochrany.

  • Protokoly, studie, analýzy

   Zajišťujeme všechny možné typy potřebné dokumentace týkající se problematiky provozů s nebezpečím výbuchu, jako jsou: Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, Studie HAZOP, SIL analýza a zpracování dalších studií a analýz dle požadavků objednatele. Díky spolupráci s lídry v oblasti EX prostředí jsme schopni zajistit zpracovávání znaleckých posudků z hlediska výbuchu hořlavých prachů, plynů a par soudním znalcem, odbornou pomoc při uvádění výrobku na trh, revize elektro v prostorách s nebezpečím výbuchu, zpracování analýzy rizik dle ČSN EN 13463 a ČSN EN 1127 a posouzení projektových dokumentací z hlediska rizik výbuchu, pořádání školení a seminářů ve vztahu k EX prostředí včetně vydání osvědčení/certifikátu o absolvování, provádění pravidelných školení ve firmách, zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP odborně způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb., zpracování a vedení kompletní dokumentace o ochraně před výbuchem, inženýrská a revizní činnost v elektrotechnice, strojírenství a stavebnictví, vedení bezpečnostní dokumentace ve firmách (bezpečnost, požární ochrana, ochrana proti výbuchu) a pomoc při naplňování opatření z dozorových akcí orgánů dozoru (OIP, PO, ...).

  • Konzultační činnost

   Naše řešení a inovace poskytují konstrukcím potřebnou ochranu proti jakémukoli nebezpečí. Potřebujete pomoci s problematikou návrhu, posudku chování výbuchové ochrany konstrukcí? Společnost ELSA Consulting je Vám připravena pomoci.

  AEUZ - obr 1 AEUZ - obr 2

POŽÁR – KONSTRUKCE OHROŽENÉ POŽÁREM

 • Hoří. Lidé mohou být evakuování, ale konstrukce ne. Konstrukce setrvává na místě a musí zajistit lidem jejich bezpečné opuštění.

  Požár má jiný charakter než výbuch, ale stejně jako výbuch to je extrémní návrhový stav, který již však trvá v řádech desítek minut. Po tuto dobu musí konstrukce účinkům požáru odolávat a zachovávat důležité funkce, tak aby byly ochráněny lidské životy.

  • Návrh konstrukcí vystavených účinkům požáru

   Různé typy materiálu se chovají při požáru jinak a disponují různou úrovní požární odolnosti udávané v minutách. Beton při vysokých teplotách doslova odlétává od původní struktury, ocel se změkčuje, dřevo tvoří zuhelnatěnou špatně propustnou vrstvu. Všechny tyto aspekty je nutno zohlednit při statickém návrhu nosných konstrukcí.

   Inženýři společnosti ELSA Consulting používají nejnovější přístupy v oblasti návrhu požárně zatížených konstrukcí. Tam kde již samotná konstrukce požáru nestačí je navržen vhodná protipožární ochrana.

  • Požárně bezpečnostní řešení staveb

   Požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace. Oprávněnou osobou jsou posouzeny doby evakuace osob, zdroje požární vody a hasebních látek, nástupní plochy pro požární techniku dle příslušné technické normy.

  • Dokumentace požární ochrany

   Veškerá dokumentace požární ochrany staveb je vypracována tak, aby byla pro klienta co nejvíce názorná a hlavně použitelná. Proto jsou nedílnou součástí grafické přílohy, které například znázorňují požárem ohrožené prostory či směry úniku či evakuace.

VÝPOČTY A ANALÝZY

 • Základem našich odborných posudků jsou výpočty pomocí metody konečných prvků. Avšak hlavní otázkou pro nás není jak metodu konečných prvků použít, ale kdy je vhodné ji použít?

  Provádíme širokou škálu výpočtu pomocí metody konečných prvků. Jednotlivé výpočty slouží jako podpůrný prostředek pro ostatní odborné analýzy či mohou být použity i jako samostatný posudek zadaného problému.

  Pro pevnostní výpočty používáme oba uznávané přístupy: implicitní i explicitní výpočtové metody. Každá z metod je vhodná pro popis jiného typu problému, každá má své výhody a úskalí.

  • Pevnostní výpočty

   Pro zajištění komplexních služeb nabízí společnost ELSA Consulting svým klientům pevnostní výpočty technologických zařízení energetiky, chemického a potravinářského průmyslu a ostatních odvětví se specializací na sila, filtry, zásobníky , tlakové nádoby a potrubí.

   Vedle tradičně užívaných kovových materiálů posuzujeme a navrhujeme i konstrukce z betonu a železobetonu. Výpočty jsou nabízeny ve formě návrhů dle nejrůznějších světových norem, tak ve formě kontrolních posudků.

  • Výpočty zbytkové životnosti

   Jsme si vědomi faktu, že u konstrukcí vlivem dlouhodobého užívání dochází ke snižování tuhostních a pevnostních charakteristik vlivem opotřebení materiálu a defektů.

   Kritická místa jsou určena a podrobena podrobné analýze napjatosti a deformací. Na základě získaných výsledků porovnaných s výchozím stavem lze určit zbytkovou životnost konstrukce popřípadě navrhnou opatření.

  • pevnostni EKP - obr

STATIKA A DYNAMIKA

 • Oblast statiky a dynamiky konstrukcí nezůstává společností ELSA Consulting opomíjena. Jakkoliv složitá konstrukce pro nás není překážkou. Naopak výzvou.

  Pro statickou a dynamickou analýzu konstrukcí uplatňujeme a předáváme klientovi své letité zkušenosti z praxe. Díky úzkému provázání s akademickou sférou jsme schopni kromě konstrukcí z tradičních materiálů, jakými jsou beton, ocel či dřevo, navrhovat či posuzovat konstrukce z materiálů méně tradičních. Příkladem jsou vlákny vyztužené cementové kompozity.

  • Projektování konstrukcí

   Aplikujeme znalosti z naší dlouholeté projekční praxe. Provádíme posudky a návrhy ocelových, železobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí dle současných návrhových norem.

   Pro návrhy podpůrných konstrukcí pro technologie, hal, jeřábových drah, sportovních objektů a administrativních budov využíváme metodu konečných prvků s využitím prutových a deskových prvků, což značně urychlí práci a finance.

   Výsledky jsou klientovi předány ve formě statického výpočty, projektové a kompletní výrobní dokumentace.

  • Analýza méně obvyklých zatížení a materiálů

   Naší specializací jsou jevy vymykající se ustálenému stavu. Náš tým je schopen provádět expertní posudky všech typů konstrukcí a materiálů, u kterých je vyžadována odolnost proti účinkům zatížení vnějšího nebo vnitřního výbuchu, nárazu, přetlaku, zemětřesení, technické seismicitě, dynamického větru, vibracím, extrémních teplot.

   Díky dlouholetému výzkumu jsou inženýři společnosti ELSA Consulting schopni kromě konstrukcí z tradičních materiálů, jakými jsou beton, ocel či dřevo, navrhovat či posuzovat konstrukce z materiálů méně tradičních. Příkladem jsou vlákny vyztužené cementové kompozity.

  • Zesilování konstrukcí

   Pokud konstrukce nevyhoví a není schopná unést projektované přitížení přichází na řadu zesílení. Naši specialisté na zesilování konstrukcí používají metody konvenční a známé, ale i metody nové a inovativní. Metody mezi sebou kombinují, tak aby bylo dosaženo nejlepšího poměru mezi cenou a efektivitou zvoleného typu zesílení. Ocelové konstrukce je možné zesílit přivařením ztužujícího prvku, konstrukce betonové pomocí přidaného ocelového profilu či pomocí moderních metod, jako jsou FRP (fiber reinforced polymers - např. uhlíková, nebo skelná vlákna).

  • Výpočet seismické odezvy

   I v České republice se nacházejí seismicky aktivní oblasti. Ale seismicita to nejsou pouze účinky otřesů zemské kůry, ale i vibrace od dopravy povrchové, podpovrchové, silniční i kolejové, či zatížení průmyslových objektů vibracemi strojů.

   Pro konstrukce zatížené seismicitou společnost ELSA Consulting nabízí stanovení úrovně zatížení a výpočet, návrhy konstrukčních úprav pro snižování dynamických účinků. Výpočty probíhají na komplexních numerických modelech, takže do úvahu mohou být vzaty i další kombinace zatížení.

   SD - obr 1 SD - obr 2 SD - obr 3

ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POMOCÍ FRP VLÁKEN

 • Pokud Vaše konstrukce nevyhovuje požadované hodnotě tlakové odolnosti, bojíte se teroristického útoku a chcete ochránit svojí konstrukci, nebo potřebujete "pouze" zvýšit užitné zatížení konstrukce, pak jsme tu pro Vás. Naším cílem je najít efektivní cestu ke zvýšení odolnosti stávající konstrukce za pomoci moderních materiálů bez citelného zásahu nejen do rozpočtu, ale také do provozu.
 • Mezi výhody zesilování konstrukce pomocí uhlíkových vláken patří vysoká efektivita, malá "stavební výška" - minimální zásah do provozu či dispozice, jednoduchá manipulace - rychlost provedení, možnost povrchové úpravy, redukce trhlin a koroze výztuže. Zesílit lze libovolné konstrukce - stropní desky, průvlaky, sloupy, stěny, sila, nádrže, komíny či potrubí.

  • Zesilování konstrukcí ohrožených výbuchem či nárazem

   Zvýšení tlakové odolnosti zařízení v ATEX prostředí - pokud chcete namontovat na své zařízení prvky odlehčení výbuchu a potřebujete zvýšit hodnotu tlakové odolnosti, pak můžete využít našich služeb.

   Zesílení konstrukce pomocí FRP výzuže může sloužit také jako ochrana před zřícením strategicky důležitých konstrukcí v případě nehody plynu či teroristického útoku.

   Dále také pro zesílení sloupů a pilířů proti nárazu automobilu

  • Zvýšení statické únosnosti prvku - strukturální zesilování

   Hlavním využitím FRP výzutže je zvýšení únosnosti konstrukčního prvku - nutné například před přidáním technologického zatížení na střechu, nebo změnou způsobu užívání stavby.

   Pomocí externí uhlíkové výztuže je možné olemovat budoucí prostup stěnou či stropem při zachování původní únosnosti.

MĚŘENÍ KONSTRUKCÍ

 • Základem pro jakýkoliv návrh či posudek konstrukce jsou správná vstupní data. Pokud není klient tato data schopný zajistit, je možné využít našich služeb i v této oblasti.

  Aktivně se účastníme reálných experimentů jak v polních podmínkách, tak v těch laboratorních. Z uvedených důvodů víme, na jakou materiálovou či geometrickou charakteristiku se zaměřit a jak správně určit její hodnotu. Pro učení mezní či zbytkové únosnosti materiálu je možné reálné měření podpořit numerickým modelováním.

  • Projektová dokumentace současného stavu

   V praxi jsme se často setkali s chybějící projektovou dokumentací posuzované konstrukce. Ani tento stav pro nás není problém. Osobně navštívíme Váš provoz a konstrukci podrobíme detailnímu měření (geometrie, tloušťka materiálu). Případně zaznamenáme poruchy, které se na konstrukci vyskytli. Výsledky zpracujeme ve formě dokumentů a výkresů.

  • Nedestruktivní měření pevností materiálů

   Tento typ zkoušek je klientem povětšinou vyžadován, jelikož nedochází ke zničení zkušebního vzorku, tudíž části jeho technologie. Toto rozhodnutí plně respektujeme a provádíme identifikaci materiálových parametrů známých typů materiálů a zatřídění do tříd dle platných norem.

  • Destruktivní měření pevností materiálů

   Tento typ zkoušek dává mnohem přesnější údaje o charakteristikách materiálů než zkoušky nedestruktivní. V případě přání klienta jsme schopni tento typ zkoušek provést na všech typech běžných materiálů, včetně materiálů méně běžných, jako např. vláknobeton.

  • Diagnostika

   Podrobnou diagnostikou lze zjistit aktuální stav samotné konstrukce i jejího okolí. Jednotlivá poškození a defekty jsou pečlivě zaznamenána. Na základě zjištěných dat lze učinit prognózu chování konstrukce pod nově navrhovaným zatížením.

  • Měření výbuchových parametrů prachů

   Maximální výbuchové parametry zahrnují maximální výbuchový tlak pmax, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu a konstantu výbušnosti Kst.

  MK - obr

To protect people, protect structure